Ingles / Espanyol / Tagalog
Nakaaapekto ang diabetes at mga komplikasyon nito sa maraming bahagi ng mata. Nakapagdudulot ang diabetes ng mga pagbabago sa pagka-nearsighted, pagka-farsighted, at premature presbyopia (kawalang-kakayahang mag-focus sa malalapit na bagay). Maaari itong magdulot ng mga katarata, glaucoma, strabismus (pagkawala ng alignment ng mata), at pagbagal sa pagtugon ng cornea. Kasama sa mga sintomas ng diabetes sa paningin ang pabagu-bago o lumalabong paningin, paminsan-minsang pagkaduling, mga problema sa paningin kapag gabi, at mga pagkislap at floater sa loob ng mata. Ang pinakagrabeng problema sa mata na kaugnay ng diabetes ay diabetic retinopathy.

Ano ang diabetic retinopathy?
Nangyayari ang diabetic retinopathy kapag may panghihina o pamamaga sa maliliit na blood vessel ng retina o likuran ng iyong mata, na nauuwi sa pagtagas ng dugo, pagkakaroon ng mga bagong blood vessel, at iba pang pagbabago. Kapag hinayaang hindi ginagamot ang diabetic retinopathy, maaaring mauwi ito sa pagkabulag.

Paanong ginagamot ang diabetic retinopathy?
Sa mga unang bahagi, maaaring gamutin ang diabetic retinopathy gamit ang laser therapy para sarhan ang mga tumatagas na blood vessel. Sa mga mas grabeng kaso, maaaring kailanganin ang operasyon sa loob ng mata. Napakahalaga na matukoy nang maaga ang diabetic retinopathy.

Mapipigilan ba ang pagkawala ng paningin dahil sa diabetes?
Sa maraming pagkakataon, ang maaagang palatandaan ng diabetes ay natutukoy sa isang komprehensibong pagsusuri ng ophthalmologist. Sa naturang pagsusuri, natutukoy ni Dr. Carpenter ang mga posibleng peligro sa pagbabago ng paningin sa mata na maaaring gamutin para pigilan ang pagkabulag. Gayunpaman, sa sandaling nagkaroon na ng pagkasira, kadalasan ay permanente na ang epekto.

Manmanan at pangalagaan ang pagkontrol sa iyong diabetes. Makababawas ito sa peligro ng pagkakaroon ng diabetic retinopathy nang hanggang 76%. Magpatingin nang regular sa iyong doktor at sundin ang mga tagubilin sa pagkain, ehersisyo, at gamot. Magpatingin kay Dr. Carpenter para sa komprehensibong pagsusuri sa mata kapag una kang natukoy na may diabetes. Magtakda ng ganap na pagsusuri sa mata kahit minsan man lang sa isang taon, o mas madalas, ayon sa rekomendasyon ng iyong doktor.

Dahil isang siruhano sa mata at mukha si Dr. Carpenter, karamihan ng operasyon sa paningin at mukha na isinasagawa sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ay sinasaklawan ng medical insurance - hindi mo kailangang magkaroon ng insurance sa paningin. Nangangahulugan ito na sasagutin ng iyong medical insurance ang mga serbisyong kinakailangan para itama ang mga tila inaantok na talukap ng mata, nakaiinis na marka (lesion) sa mukha o malabong paningin. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.